Bỏ qua nội dung chính
Trỏ tên miền tùy chỉnh cho github page

Xác minh domain mới mua để sử dụng cho github page

Đăng nhập và vào trang https://github.com/settings/pages

Thêm domain bạn mới mua và bấm thêm, lúc này github sẽ cho bạn DNS TXT record:


Mr. Hoang Thien...Khoảng 1 phútDomainHosting
Xóa nhiều user trong Drupal

Đầu tiên chúng ta cần nid của các node cần xóa.

Để lấy nid của các node cần xóa chúng ta co thể dùng entityQuery như sau:

$content_type = 'content_type_name';
$nids = \Drupal::entityQuery('node')
  ->condition('type', $content_type)
  ->execute();

Mr. Hoang Thien...Ít hơn 1 phútDrupalDrupal 8Drupal 9Drupal moduleModule DevelopmentDrupalCode
Xóa nhiều node trong Drupal

Đầu tiên chúng ta cần nid của các node cần xóa.

Để lấy nid của các node cần xóa chúng ta co thể dùng entityQuery như sau:

$content_type = 'content_type_name';
$nids = \Drupal::entityQuery('node')
  ->condition('type', $content_type)
  ->execute();

Mr. Hoang Thien...Ít hơn 1 phútDrupalDrupal 8Drupal 9Drupal moduleModule DevelopmentDrupalCode