Bỏ qua nội dung chính

Cài môi trường Drupal với Lando Docker Ubuntu trên Windows 10

Mr. Hoang ThienDrupalDockerLandoUbuntuDrupalKhoảng 3 phút

Cài môi trường Drupal với Lando Docker Ubuntu trên Windows 10

Install Ubuntu on WSL2 on Windows 10

Mở Turn Windows features on or off

Check vào:

 • Windows Subsystem for Linux
 • Virtual Machine Platform và click ok rồi restart máy

Set WSL 2 as your default version

Tải https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi rồi cài đặt Cài xong mở PowerShell chạy lệnh:

wsl --set-default-version 2

Cài Ubuntu

Vào store cài ubuntu bản 20.4, mở lên rồi nhập user, pass

Tải docker về và cài https://www.docker.com/

Cài php 7.4 để dùng cho composer trong ubuntu:

Mở cửa sổ dòng lệnh với ubuntu vừa cài lên và chạy các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt -y install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt -y install php7.4
sudo apt-get install -y php7.4-cli php7.4-json php7.4-common php7.4-mysql php7.4-zip php7.4-gd php7.4-mbstring php7.4-curl php7.4-xml php7.4-bcmath

php -v nếu có xuất hiện phiên bản php là cài thành công

Cài composer

cd ~
curl -sS https://getcomposer.org/installer -o /tmp/composer-setup.php
HASH=`curl -sS https://composer.github.io/installer.sig`
php -r "if (hash_file('SHA384', '/tmp/composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
sudo php /tmp/composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Gõ lệnh composer -V nếu có xuất hiện phiên bản là cài thành công

Cài lando https://github.com/lando/lando/releases bằng 2 lệnh sau:

wget https://github.com/lando/lando/releases/download/v3.6.4/lando-x64-v3.6.4.deb
sudo dpkg -i --ignore-depends=docker-ce lando-x64-v3.6.4.deb

Khởi tạo dự án với lando và docker:

Mở ubuntu lên rồi chạy lệnh tạo thư mục chứa code. Ví dụ

mkdir drupaldemo

vào trong thư mục vừa tạo và tạo file .lando.yml như sau:

name: drupaldev
recipe: drupal9
config:
 composer_version: '2'
 via: apache:2.4
 webroot: web
 database: mysql:5.7
 drush: '^10'
 xdebug: true
proxy:
 appserver:
  - drupaldev.lndo.site
 phpmyadmin:
  - pma.drupaldev.lndo.site
services:
 appserver:
  type: php:8.0
  xdebug: false
  config:
   conf: lando/php/php.ini
  build:
   - composer install
  overrides:
   environment:
    DRUSH_OPTIONS_URI: "https://drupaldev.lndo.site"
 phpmyadmin:
  type: phpmyadmin
  hosts:
   - database
 database:
  creds:
   user: drupaldev
   password: drupaldev
   database: drupaldev
# tooling:
#  blt:
#   service: appserver
#   cmd: /app/vendor/acquia/blt/bin/blt
#  drupal:
#   service: appserver
#   cmd: /app/vendor/bin/drupal

rồi chạy tiếp lệnh sau để khởi tạo môi trường

lando start

Bây giờ clone code về trong thư mục chứa file .lando.yml vừa tạo và install site thôi.

composer create-project drupal/recommended-project . 

để tải source về và truy cập link tại DRUSH_OPTIONS_URI cài đặt drupal như bình thường

lando drush si

Trong quá trình sử dụng lando và docker xảy ra lỗi ta có thể gỡ cài đặt và cài lại như sau:

Mở cửa sổ dòng lệnh với ubuntu và chạy lệnh gỡ lando:

sudo apt-get remove lando

Vào Programs and Features của windows và gỡ cài đặt Docker Desktop

Khởi động lại máy

Tải về Docker Desktop và cài lại

Tiếp đến mở cửa sổ dòng lệnh với ubuntu và chạy lệnh cài đặt lando:

sudo dpkg -i --ignore-depends=docker-ce lando-x64-v3.6.4.deb

File lando-x64-v3.6.4.deb đã được tải từ lúc cài đặt và nằm ở đó nên không cần tải lại, Nếu có phiên bản lando mới hơn thì có thể tải về và cài bản mới nếu muốn với lệnh:

wget https://github.com/lando/lando/releases/download/{version}/lando-x64-{version}.deb
sudo dpkg -i --ignore-depends=docker-ce lando-x64-{version}.deb

Thay {version} bằng version bạn muốn. Ví dụ v3.6.4

Trong quá trình gỡ cài đặt Docker và lando thì source cũ không bị ảnh hưởng, Bạn chỉ cần backup database thường xuyên thì sau khi cài lại Docker với lando chỉ cần import database vào là đã có site như cũ.

Lệnh import database với lando:

lando db-import database_file.sql

Một số lệnh thường dùng với lando:

lando composer     Runs composer commands
lando config      Displays the lando configuration
lando db-export [file] Exports database from a database service to a file
lando db-import <file> Imports a dump file into a database service
lando destroy      Destroys your app
lando drush       Runs drush commands
lando info       Prints info about your app
lando init       Initializes code for use with lando
lando list       Lists all running lando apps and containers
lando logs       Displays logs for your app
lando mysql       Drops into a MySQL shell on a database service
lando php        Runs php commands
lando poweroff     Spins down all lando related containers
lando rebuild      Rebuilds your app from scratch, preserving data
lando restart      Restarts your app
lando share       Shares your local site publicly
lando ssh        Drops into a shell on a service, runs commands
lando start       Starts your app
lando stop       Stops your app
lando version      Displays the lando version