Bỏ qua nội dung chính

Cài đặt Drupal 10 mới ra mắt trên Docker với Lando

Mr. Hoang ThienDrupalDrupal 10DockerLandoUbuntuDrupalKhoảng 2 phút

Cài đặt Drupal 10 mới ra mắt trên Docker với Lando

Tạo dự án Drupal 10 với composer

composer create-project drupal/recommended-project:10.0.0 "drupal10"

Tạo file .lando.yml như sau

name: drupaldev
recipe: drupal10
config:
 composer_version: '2'
 via: apache:2.4
 webroot: web
 database: mysql:5.7
 drush: '^10'
 xdebug: true
proxy:
 appserver:
  - drupaldev.lndo.site
 phpmyadmin:
  - pma.drupaldev.lndo.site
services:
 appserver:
  type: php:8.1
  xdebug: false
  config:
   conf: lando/php/php.ini
  overrides:
   environment:
    DRUSH_OPTIONS_URI: "https://drupaldev.lndo.site"
 phpmyadmin:
  type: phpmyadmin
  hosts:
   - database
 database:
  creds:
   user: drupaldev
   password: drupaldev
   database: drupaldev

Khởi tạo

lando start

Cài đặt drush

lando composer require drush/drush

Cài đặt site

lando drush si

 Database name [drupal]:
 > drupaldev

 Database driver [mysql]:
 >

 Database username [drupal]:
 > drupaldev

 Database password [drupal]:
 > drupaldev

 Database host [127.0.0.1]:
 > database

 Database port [3306]:
 >


 You are about to:
 * Create a sites/default/settings.php file
 * DROP all tables in your 'drupaldev' database.

 Do you want to continue? (yes/no) [yes]:
 >

 [notice] Starting Drupal installation. This takes a while.
 [notice] Performed install task: install_select_language
 [notice] Performed install task: install_select_profile
 [notice] Performed install task: install_load_profile
 [notice] Performed install task: install_verify_requirements
 [notice] Performed install task: install_settings_form
 [notice] Performed install task: install_verify_database_ready
 [notice] Performed install task: install_base_system
 [notice] Performed install task: install_bootstrap_full
 [notice] Performed install task: install_profile_modules
 [notice] Performed install task: install_profile_themes
 [notice] Performed install task: install_install_profile
 [notice] Performed install task: install_configure_form
 [notice] Performed install task: install_finished
 [success] Installation complete. User name: admin User password: dfEJdY86QC

Site https://drupaldev.lndo.site được cài đặt thành công. Theme mặc định sẽ là Olivero và theme admin sẽ là Claro.

Đặt lại mật khẩu với drush upwd

lando drush upwd admin admin

Truy cập https://drupaldev.lndo.site với user name và password lần lượt là admin admin.

Giải pháp cài module contrib chưa có phiên bản tương thích Drupal 10

Để cài module chúng ta cần chỉnh sửa file composer.json như sau:

{
  ...
  "require": {
    ...
    "drupal/core": "10.0.0 as 9.5"
  },
  ...
}

Tiếp đến dùng composer cài như bình thường mà không còn bị báo lỗi không có phiên bản tương thích

lando composer require drupal/module_filter

Phiên bản mới nhất của module_filter v3.2.0 sẽ được cài đặt, tuy nhiên chúng ta vẫn không thể bật module này vì trong mã của nó có chứa những phần chưa tương thích, chúng ta tiếp tục bước tiếp theo

Giải pháp xử lý vấn đề tương thích Drupal 10 của module contrib

Vì Drupal 10 mới ra mắt nên các module contrib sẽ chưa tương thích đầy đủ, vì vậy chúng ta có thể dùng patch để sửa tạm thời chờ các bản cập nhật tương thích drupal 10 của cộng đồng drupal dev.

Để áp dụng các bản vá chúng ta cần tìm bản vá phù hợp trên drupa.org và thêm vào file composer.json như sau (ví dụ sau là trường hợp sửa cho module module_filter):

{
  ...
  "extra": {
    "patches": {
      "drupal/module_filter": {
        "3297692: Automated Drupal 10 compatibility fixes": "https://www.drupal.org/files/issues/2022-11-03/3297692-8.patch"
      }
    },
    ...
  }
}

Tiếp đến chạy lệnh

lando composer require cweagans/composer-patches
lando composer update drupal/module_filter

Lúc này bản vá https://www.drupal.org/files/issues/2022-11-03/3297692-8.patch sẽ được áp dụng cho module module_filter version 3.2.0, và lúc này module đã tương thích với Drupal 10, chúng ta có thể bật module này trong admin hoặc dùng drush en để bật nó.

Sau này khi module module_filter đã có phiên bản mới tương thích Drupal 10 thì ta chỉ việc gỡ patch trong file composer.json và chạy lại composer update để lấy phiên bản module mới là được.