Bỏ qua nội dung chính
Xóa nhiều user trong Drupal

Đầu tiên chúng ta cần nid của các node cần xóa.

Để lấy nid của các node cần xóa chúng ta co thể dùng entityQuery như sau:

$content_type = 'content_type_name';
$nids = \Drupal::entityQuery('node')
  ->condition('type', $content_type)
  ->execute();

Mr. Hoang Thien...Ít hơn 1 phútDrupalDrupal 8Drupal 9Drupal moduleModule DevelopmentDrupalCode
Xóa nhiều node trong Drupal

Đầu tiên chúng ta cần nid của các node cần xóa.

Để lấy nid của các node cần xóa chúng ta co thể dùng entityQuery như sau:

$content_type = 'content_type_name';
$nids = \Drupal::entityQuery('node')
  ->condition('type', $content_type)
  ->execute();

Mr. Hoang Thien...Ít hơn 1 phútDrupalDrupal 8Drupal 9Drupal moduleModule DevelopmentDrupalCode