Xóa nhiều node trong Drupal

Mr. Hoang Thien25 tháng 9 năm 2022
 • Drupal
 • Drupal 8
 • Drupal 9
 • Drupal module
 • Module Development
 • Drupal
 • Code
Ít hơn 1 phút

Xóa nhiều node trong Drupal

Đầu tiên chúng ta cần nid của các node cần xóa.

Để lấy nid của các node cần xóa chúng ta co thể dùng entityQuery như sau:

$content_type = 'content_type_name';
$nids = \Drupal::entityQuery('node')
 ->condition('type', $content_type)
 ->execute();

Để xóa nhiều node ta có thể dùng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Lặp hết các node và xóa tuần tự

Cách này xóa chậm hơn cách 2 nhưng phù hợp với các tác vụ đi kèm khi xóa node, ví dụ gửi mail và cần lấy các giá trị trong các field của node để bỏ vào nội dung mail chẳng hạn.

use \Drupal\node\Entity\Node;

$nodes = Node::loadMultiple($nids);
foreach($nodes as $node) {
 $node->delete();
}

Cách 2: Sử dụng storage handler để xóa

Cách này xóa nhanh hơn cách 1, phù hợp với việc chỉ xóa node mà không làm gì thêm.

$storage_handler = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage('node');
$entities = $storage_handler->loadMultiple($ids);
$storage_handler->delete($entities);